Foundation Studies
หลักสูตรการเตรียมพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


เนื้อหาของหลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มี คุณสมบัติไม่เพียงพอ
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าศึกษาต่อ
เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก หลักสูตรชั้นปีที่ 11 และ 12 และวิชาพื้นฐานในสาขาที่นักเรียนต้องการเรียน
ในระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ธุรกิจ บัญชี สังคม เป็นต้น
และเมื่อนักเรียนสอบผ่านในหลักสูตรนี้และได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเรียนต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยได้เลย 

 

 กลับหน้าหลัก    กลับหน้าแรก 
Last Update
July 6, 2008