Primary and Secondary Education
หลักสูตรระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาต่อโรงเรียนในออสเตรเลีย ระดับประถมศึกษา (Y1-6) ถึงระดับมัธยมศึกษา (Y7-12)
เปิดสอนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน บางโรงเรียนเป็น โรงเรียนสหศึกษา คือสอนทั้งนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชาย และยังมีโรงเรียนอื่น ๆ ที่สอนเฉพาะนักเรียนหญิงล้วนหรือนักเรียนชายล้วนด้วย
โรงเรียนศาสนา มีทั้งแบบประจำและไปกลับเช้า-เย็น และข้อบังคับเบื้องต้นด้านการศึกษาอาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ปกครองเพื่อคอยดูแลเรียกว่า Guardian

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคต
และเป็นเส้นทางไปสู่ทางเลือกที่หลากหลายทั้งทางรั้วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

   


กลับสู่ด้านบน

 กลับหน้าแรก
Last Update
์์์July 6, 2008