หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (UNIVERSITY)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ถึงหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเป็นแหล่งความรู้และความท้าทายในด้านการศึกษา
มีทางเลือกและความยืดหยุ่นทางการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาจากทั่วโลก
ได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าโดยจะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ให้มีความชำนาญในการทำงานทั่วโลกด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสากล


  มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียทุกแห่งต้องขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนของ
AQF (Australian Qualifications Framework) เรียกว่ากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาออสเตรเลีย
AQFทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในออสเตรเลีย
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับเทศอื่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยที่ทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
จากรัฐบาลประจำรัฐและรัฐบาลกลางทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถจัดแบ่งออกเป็นระดับชั้นในการศึกษาต่อได้ดังต่อไปนี้

Bachelor Degree (ปริญญาตรี) ระยะเวลาของหลักสูตรคือ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเรียน

Bachelor Degree with Honors (ปริญญาตรีเกียรตินิยม) ศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปีหลังจบปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี้
จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาโทและสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ทันที
โดยไม่ต้องศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติม

Graduate Certificate (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) หลักสูตรสำหรับผู้ที่คุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยตรง ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรคือ 6 เดือน

Graduate Diploma (อนุปริญญาโท) เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะ ความรู้เฉพาะด้านเช่นเดียวกับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นการศึกษาในปีแรกของระดับปริญญาโท และถ้านักศึกษามีผลการเรียนดี
ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เลย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่ม 6-12 เดือน

Masters Degree (ปริญญาโท) เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเข้าชั้นเรียนและการทำวิจัย
หรือควบคู่กันทั้งสองแบบ เป็นการเสริมทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง ระยะเวลาในการศึกษา
ของหลักสูตรตั้งแต่ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและรูปแบบการเรียน

Doctoral Degree (ปริญญาเอก) หรือเรียกกันว่า Ph. D เป็นคุณวุฒิสูงสุดในระดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรประมาณ 3-5 ปี

 

 

                                                   

 

กลับหน้าหลัก
 กลับหน้าแรก
Last Update
์์์July 7, 2008