Vocational Education and Training (VET)
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางในประเทศออสเตรเลียเป็นระบบการศึกษาที่เน้นภาคปฎิบัติ
เน้นการเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานและให้ความรู้ที่มีคุณค่าหลังจบการศึกษา
นักศึกษาสามารถที่จะใช้คุณวุฒิที่ได้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพหรือใช้คุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ที่ศึกษามาเป็นเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย หลักสูตรที่มีคุณภาพมากมายหลายสาขาวิชาเช่น

Business and Management หลักสูตรธุรกิจและการบริหาร การจัดการ
Fashion Design and Arts หลักสูตรแฟชั่น การออกแบบและศิลปะ
Community Service and Health หลักสูตรบริการสังคมและสุขภาพ
Tourism and Hospitality หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Children’s Services หลักสูตรการดูแลเด็ก
Sport and Recreation หลักสูตรกีฬา และสันทนาการ
Graphic Design หลักสูตรการออกแบบกราฟฟิก
Television Production and Communications หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศน์ และการสื่อสาร
Science and Technology หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IT และมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย สามารถแยกออกเป็นระดับชั้นในการศึกษาได้ดังนี้

Certificate l – lV (ประกาศนียบัตรระดับ 1 - 4) เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานจะเน้นความรู้และทักษะ
ในเชิงปฏิบัติการและพื้นฐานของอาชีพ ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีอิสระ
ทั้งในห้องเรียนและการทำงานจริง มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลาย
ระยะเวลาของหลักสูตรมีตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ไปจนถึง 1 ปี

Diploma (อนุปริญญา) หลักสูตรนี้ส่วนใหญ่สามารถที่จะโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีได้ โดยอาจจะได้รับการโอนหน่วยกิตการเรียนสูงสูดถึง 1 ปี
ส่วนระยะเวลาของหลักสูตรตั้งแต่ 1 – 2 ปี

Advanced Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบใกล้เคียงระดับอนุปริญญา
แต่เป็นระดับที่สูงกว่า หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าสูงขึ้นสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียน
ในระดับปริญญาตรีได้ ถ้ามีผลคะแนน ภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระยะเวลาของหลักสูตรตั้งแต่ 2 – 3 ปี

ดังนั้น..ไม่ว่าคุณจะสนใจในสายวิชาชีพใด ก็สามารถที่จะนำคุณไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานและยังจะเป็นการปูพื้นฐานทางการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงต่อไปอีกด้วย..

 

 

Last Update
์์์July 6, 2008